INFORMACJA O FIRMIE                                                 

Nazwa: MAXI BROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiot działalności: usługi brokera ubezpieczeniowego

zezwolenie nr 1718/11 Komisja Nadzoru Finansowego

Dane brokera można zweryfikować w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod adresem: www.knf.gov.pl

Adres: 30-129 Kraków, ul. Bandtkiego 3/5

Telefon/fax: 12 638 32 07

E-mail: biuro@maxibroker.eu

NIP: 677 235 70 30

Regon: 351541557

KRS: 0000384294

Czym się zajmujemy?

Działamy jako doradca ubezpieczeniowy na rzecz i w imieniu Klienta:

Czy nasza usługa kosztuje?

Wynagrodzenie za wykonanie całej naszej pracy mieści się  w prowizji brokerskiej płaconej w całości przez Ubezpieczyciela  a będącej częścią składki. I choć wydawałoby się, że jest inaczej, to tak rozbudowana usługa obniża koszty składki ubezpieczeniowej. Po pierwsze dlatego, że Ubezpieczyciel dokładnie poznaje ryzyko i nie podwyższa składki za ryzyko niedookreślone. Po drugie, nalicza składkę ściśle wg wymagań zaproponowanego mu programu ubezpieczenia, gdzie nie ma miejsca dla składki za ubezpieczenie zbędne.

Klient Kancelarii nie ponosi dodatkowych kosztów za pracę brokerów tak samo jak za przeprowadzone audyty w dotyczące analizy ryzyka .Zadaniem brokera jest również reprezentowanie Klienta przed zakładami ubezpieczeń we wszystkich sprawach, które mają związek z ubezpieczeniami.

Współpraca:

Maxi Broker nie działa na rzecz żadnego z zakładów ubezpieczeń ale lokuje ryzyka we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych mających zgodę na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej Komisji Nadzoru Finansowego z wyjątkiem tzw. direct ubezpieczycieli, którzy zawierają umowy ubezpieczeń przez telefon lub stronę internetową.

Procedura reklamacyjna:

W zakresie związanym z udzieloną ochroną ubezpieczeniową, reklamację bądź skargi należy składać właściwemu ubezpieczycielowi , z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w danym towarzystwie ubezpieczeniowym, wskazanym w ogólnych warunkach ubezpieczeniowych do danego produktu bezpośrednio lub za pośrednictwem Maxi Brokera.

W sprawach spornych każdy klient może korzystać z przed sądowych postępowań polubownych przy Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego oraz zgodnie z Kodeksem Cywilnym z Sądów Powszechnych.

Akcje i Udziały w Zakładach Ubezpieczeń: Maxi Broker Spółka z ograniczona odpowiedzialnością nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń