O nas


Broker jest stroną wspomagającą klienta w podejmowaniu decyzji. Występuje w roli profesjonalnego doradcy.

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej, działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego (broker pełnomocnik lub pośrednik).

Broker jest zatem niezależnym pośrednikiem działającym w interesie swojego klienta.

Duża ilość zakładów ubezpieczeń konkurujących ze sobą ilością i rodzajem produktów jest dla potencjalnego klienta zjawiskiem korzystnym. Zasadniczo jednak ubezpieczony ma słabszą pozycję wobec towarzystwa, ponieważ to ono ustala warunki ubezpieczeń i składkę oraz dyktuje warunki udzielanej ochrony i tu właśnie na arenę wchodzi Broker ubezpieczeniowy, który przejmuje na siebie ciężar negocjacji warunków ubezpieczenia z towarzystwami ubezpieczeniowymi, dążąc jednocześnie do obniżenia płaconych przez Państwa składek przy jednoczesnym urealnieniu zakresu ochrony. Ponad to podejmuje się on również zawodowo zawarcia lub pośredniczenia przy zawarciu umowy ubezpieczenia oraz ewentualnie opracowania i realizowania roszczeń ubezpieczonego wobec zakładu ubezpieczeń. W swojej pracy Broker kieruje się przede wszystkim wyrazem troski o zapewnienie prawidłowości funkcjonowania działalności brokerskiej i ochrony interesów ubezpieczonych.