Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Broker jest stroną wspomagającą klienta w podejmowaniu decyzji. Występuje w roli profesjonalnego doradcy.

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej, działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego (broker pełnomocnik lub pośrednik).

Broker jest zatem niezależnym pośrednikiem działającym w interesie swojego klienta.

Duża ilość zakładów ubezpieczeń konkurujących ze sobą ilością i rodzajem produktów jest dla potencjalnego klienta zjawiskiem korzystnym. Zasadniczo jednak ubezpieczony ma słabszą pozycję wobec towarzystwa, ponieważ to ono ustala warunki ubezpieczeń i składkę oraz dyktuje warunki udzielanej ochrony i tu właśnie na arenę wchodzi Broker ubezpieczeniowy, który przejmuje na siebie ciężar negocjacji warunków ubezpieczenia z towarzystwami ubezpieczeniowymi, dążąc jednocześnie do obniżenia płaconych przez Państwa składek przy jednoczesnym urealnieniu zakresu ochrony. Ponad to podejmuje się on również zawodowo zawarcia lub pośredniczenia przy zawarciu umowy ubezpieczenia oraz ewentualnie opracowania i realizowania roszczeń ubezpieczonego wobec zakładu ubezpieczeń. W swojej pracy Broker kieruje się przede wszystkim wyrazem troski o zapewnienie prawidłowości funkcjonowania działalności brokerskiej i ochrony interesów ubezpieczonych.

Czy nasza usługa kosztuje?

Wynagrodzenie za wykonanie całej naszej pracy mieści się w prowizji brokerskiej płaconej w całości przez Ubezpieczyciela a będącej częścią składki. I choć wydawałoby się, że jest inaczej, to tak rozbudowana usługa obniża koszty składki ubezpieczeniowej. Po pierwsze dlatego, że Ubezpieczyciel dokładnie poznaje ryzyko i nie podwyższa składki za ryzyko niedookreślone. Po drugie, nalicza składkę ściśle wg wymagań zaproponowanego mu programu ubezpieczenia, gdzie nie ma miejsca dla składki za ubezpieczenie zbędne.
Klient Kancelarii nie ponosi dodatkowych kosztów za pracę brokerów tak samo jak za przeprowadzone audyty wstępne dotyczące analizy ryzyka występującego w przedsiębiorstwie.

Jaka jest różnica pomiędzy agentem ubezpieczeniowym a brokerem?

Podstawową różnicą pomiędzy brokerem i agentem jest to, że broker działa w imieniu klienta a agent w imieniu zakładu ubezpieczeń, w którym jest zatrudniony. Agent ubezpieczeniowy oferuje jedynie produkty określonego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jego kompetencje ponadto często są ograniczone do wskazanych sum i ryzyk ubezpieczeniowych, przez co najczęściej przedstawia tylko standardowe polisy ubezpieczeniowe. Broker ubezpieczeniowy działa na własną rękę, dobierając dla swoich klientów odpowiednie oferty z różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Czym się zajmujemy?

Działamy jako doradca ubezpieczeniowy na rzecz i w imieniu Klienta:

 • świadczymy usługi doradztwa w sferze ubezpieczeń majątkowych i na życie oraz w zakresie prawa ubezpieczeniowego;
 • pomagamy w zarządzaniu ryzykiem, opracowujemy kompleksowe programy ubezpieczeniowe dobierając najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia dla naszego Mocodawcy;
 • reprezentujemy Klienta w kontaktach z ubezpieczycielami;
 • pomagamy w wyborze ubezpieczyciela, negocjacjach z zakładami ubezpieczeniowymi, organizujemy przetargi;
 • pośredniczymy w zawieraniu umów ubezpieczenia;
 • prowadzimy profesjonalną administrację ubezpieczeniową;
 • aktywnie uczestniczymy w całościowym procesie likwidacji zaistniałych u Klienta szkód ubezpieczeniowych i w procedurach windykacyjnych;
 • świadczymy dla pracowników naszych Klientów usługi szkoleniowe, seminaryjne i edukacyjne w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej i technik obsługi;
 • nadzorujemy i doradzamy w zakresie przeprowadzania przetargów pod kątem ubezpieczeń;
 • sprawdzamy zabezpieczenia ubezpieczeniowe przedstawiane przez wykonawców a wymagane w umowach;
 • przeprowadzamy przetargi na usługę ubezpieczeniową, występujemy jako ekspert podczas otwarcia ofert i liczenia punktów.

Jak pomagamy w odzyskaniu odszkodowania?

Reprezentujemy naszego klienta nie tylko podczas zawierania ubezpieczenia, ale również w razie wystąpienia ubezpieczonego zdarzenia.

Przed czym chronimy?

Kompleksowa usługa Maxi Broker, chroni Państwa przed:

 • odpowiedzialnością za czynności ubezpieczeniowe;
 • ewentualnymi błędami w określaniu zakresu ochrony ubezpieczeniowej potrzebnej przedsiębiorstwu, co najczęściej wynika z braku odpowiednio przygotowanej do takich zadań kadry;
 • generowaniem niepotrzebnych kosztów, będących konsekwencją braku jednego, spójnego, przygotowanego na podstawie wszechstronnej wiedzy o rynku, instrumentach i produktach ubezpieczeniowych, programu ochrony dla całego przedsiębiorstwa;
 • zagrożeniami wynikającymi z braku jednolitej kontroli nad zawieranymi umowami ubezpieczeniowymi.