Działanie gwarancji finansowych polega na tym, że zakład ubezpieczeń zobowiązuje się, w zamian za opłaconą składkę, do zapłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta w przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy ze zobowiązania objętego gwarancją.

Podstawowe rodzaje gwarancji:

Gwarancja zapłaty wadium – jej przedmiotem jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy uczestnik przetargu nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu – przedmiotem tej gwarancji ubezpieczeniowej jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał bądź nieprawidłowo wykonał zobowiązania określone w zabezpieczanej gwarancją umowie.

Gwarancja usunięcia wad i usterek – przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad lub usterek jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości.

Gwarancja zwrotu zaliczki – jej przedmiotem jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, odmówił zwrotu wypłaconej mu przez inwestora zaliczki w sytuacji, gdy doszło do niewykonania umowy. Suma gwarancyjna wskazana w gwarancji najczęściej odpowiada wysokości wypłaconej zaliczki.