Opis ubezpieczenia

Umowy ubezpieczenia OC firmy można podzielić na:

– ubezpieczenia dobrowolne, np. OC przedsiębiorstwa z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia,
– ubezpieczenia obowiązkowe zawodowe,
– ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
– ubezpieczenia władz spółki zwane D&O.

Przedmiot ubezpieczenia to odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe, osobowe oraz straty finansowe wyrządzone osobom trzecim. Odpowiedzialność powstaje na podstawie: odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone – art. 415 KC ) lub odpowiedzialności kontraktowej ( za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – art. 417 KC). Przy ustalaniu sumy gwarancyjnej powinniśmy wziąć pod uwagę nie tylko same straty wynikające ze szkody bezpośredniej, ale przede wszystkim straty będące skutkami jej następstw.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu.

Ubezpieczenie to dotyczy szkód wyrządzonych osobom trzecim, w związku z profesjonalnym świadczeniem usług. Do ubezpieczeń obowiązkowych zaliczane są: obowiązkowe OC w związku z wykonywaniem określonych zawodów np.: architekta, adwokata, biegłego rewidenta. Obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązkowe OC rolników.

Jakie są korzyści dla klienta?

Zakres ochrony obejmuje zarówno szkody rzeczowe jak i osobowe. Obejmuje tez straty finansowe, nie będące następstwem szkód osobowych i rzeczowych, poniesionych przez osobę trzecią, w związku z wadliwym wykonaniem usług przez Ubezpieczonego.

Jakie dane są potrzebne do zawarcia ubezpieczenia?

  • pełnomocnictwo
  • opis wykonywanej działalności
  • dane firmy
  • informacje o obrotach przedsiębiorstwa w bieżącym roku oraz o obrocie planowanym w przyszłym roku
  • aktualna liczba pracowników
  • informacja, czy to pierwsze ubezpieczenie tego typu