Do ubezpieczeń technicznych zaliczamy: ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie urządzeń od awarii, ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn.

Ryzyka budowy i montażu: w zależności od rodzaju i charakteru wykonywanych prac, ubezpieczenie dzielimy na ryzyka budowy ( CAR – Contractors ALL Risks ) i ryzyka montażu (EAR – Erection ALL Risks).

Ubezpieczenie budowy może być zawarte przez dowolną stronę inwestycji, jednak zależy to w dużym stopniu od zawartych porozumień oraz podziału kosztów. W praktyce ubezpieczenie to najczęściej zawiera Generalny Wykonawca. Zdarza się jednak, że ubezpieczenie zawiera Inwestor.

W tym zagadnieniu najważniejsze jest jednak by polisa obejmowała całość wykonywanych prac i wszystkie podmioty, które je realizują.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: ubezpieczenie to daje szerokie pokrycie możliwych szkód, szerszy niż w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Daje pokrycie na ryzyko przepięcia oraz innych szkód wynikających z niedotrzymania parametrów prądu.

Ubezpieczenie kierowane jest do przedsiębiorców, którzy w swojej działalności wykorzystują różnego rodzaju sprzęt elektroniczny, maszyny urządzenia i linie technologiczne. Ubezpieczenie to może pokryć swoim zakresem także koszty odtworzenia danych elektronicznych.

Ubezpieczenie urządzeń od awarii: ubezpieczenie obejmuje maszyny i urządzenia, w których wystąpienie awarii lub uszkodzenia wymaga natychmiastowej naprawy, a koszty związane ze sprowadzeniem części lub całego urządzenia wiążą się ze znacznym nakładem finansowym. Ubezpieczenie to pokrywa szkody w
maszynach, powstałe zarówno na skutek działania sił wyższych jak również w wyniku nietrzymania parametrów prądu oraz szkody powstałe w wyniku błędu ludzkiego lub wad konstrukcyjnych pozagwarancyjnych.

Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn: ubezpieczenie to obejmuje swoją ochroną zysk brutto, który został by osiągnięty z tytułu wytwarzanych produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzo