Ochroną ubezpieczeniową w przypadku tej grupy ubezpieczeń objęte są przede wszystkim wszelkiego rodzaju ładunki, w szczególności towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe będące przedmiotem wymiany handlowej. Ze standardowej ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są m.in. wartości pieniężne, dzieła sztuki, dokumenty, przesyłki pocztowe, bagaż osobisty, zwierzęta żywe. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie ładunki przewożone wszelkimi rodzajami transportu. Polisa obejmuje wszystkie fazy przewozu wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi mienia i jego składowaniem przejściowym na trasie transportu. Dodatkowo ubezpieczeniem może być objęty również okres dokonywania załadunku lub wyładunku. Ubezpieczenie mienia przewożonego transportem może być zawarte w zakresie podstawowym, rozszerzonym, lub pełnym.

OC Przewoźnika – przedmiotem ubezpieczenia jest: Działalność w charakterze przewoźnika drogowego przy użyciu pojazdów własnych jak i pojazdów podnajętych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie towarów, powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania odbiorcy, łącznie z ewentualnym opóźnieniem w przewozie. Ubezpieczenie obejmuje koszty procesu związane z dochodzeniem roszczenia przez poszkodowanego. Koszty wynikające z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Koszty związane z koniecznością przeładunku towaru lub jego przechowania.

Ubezpieczenie Cargo w Transporcie Międzynarodowym.

Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym przeznaczone jest głównie dla producentów oraz handlowców, eksporterów i importerów, którzy wysyłają towary i są narażeni na powstanie szkody w trakcie transportu. Ubezpieczenie jest dedykowane dla firm z własnym transportem, jak i korzystających z usług przewoźników.