Opis ubezpieczenia

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest to najpopularniejszy składnik pakietu ubezpieczeń turystycznych. Ubezpieczenie to obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujących trwały uszczerbek lub śmierć ubezpieczonego. Przedmiotem ubezpieczenia są również koszty leczenia ubezpieczonego.

Analizując potrzeby ubezpieczeniowe trzeba pamiętać , że na ryzyko z jednej strony jest narażone nasze życie i zdrowie, ale z drugiej środki finansowe.

Składniki finansowe majątku:
– koszty związane z transportem medycznym po wypadku lub nagłego zachorowania do kraju w celu dalszego leczenia, lub miejsca zamieszkania;
– wydatki z którymi musimy się liczyć w związku z przybyciem i towarzyszeniem w trudnych chwilach osób bliskich;
– wydatki poniesione w związku z przeprowadzoną akcją ratowniczą czy też poszukiwawczą na skutek zaginięcia na morzu czy w górach;
– koszty pomocy prawnej jeżeli wejdziemy za granicą w konflikt z prawem miejscowym;
– wydatki na naprawę naszego uszkodzonego sprzętu, czy też koszty związane z koniecznością jego wypożyczania;
– wydatki na zakup nowego sprzętu, utraconego bagażu lub jego składników na skutek dokonanej na naszą szkodę kradzieży, trwałego ich uszkodzenia lub utraty;
– inne wydatki związane choćby z utratą dokumentów, pomocą w ich odzyskaniu, pomocą w sytuacjach zagubienia i kradzieży gotówki, kart płatniczych etc. oraz, inne wydatki które będziemy musieli ponieść celem naprawienia wyrządzonej przez nas szkody innej osobie jak przykładowo zadośćuczynienie, odszkodowanie, pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypadkiem które będziemy musieli zapłacić, gdy z naszej winy albo braku rozwagi wyrządzimy innej osobie krzywdę lub uszkodzimy jej sprzęt.

Koszty rezygnacji z podróży: przedmiotem ubezpieczenia to przewidziane w umowie koszty uczestnictwa w podróży lub koszty przewozu poniesione przez ubezpieczonego w związku z jego rezygnacja z podróży przed jej rozpoczęciem.

Jakie są korzyści dla klienta?

Ubezpieczenie to obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujących trwały uszczerbek lub śmierć ubezpieczonego. Przedmiotem ubezpieczenia są również koszty leczenia ubezpieczonego.

Jakie dane są potrzebne do zawarcia ubezpieczenia?

  • pełnomocnictwo
  • dane osobowe
  • kierunek podróży
  • cel podróży (podróż służbowa, turystyka)
  • środek transportu