Przedmiot ubezpieczenia: przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są szkody polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, lub śmierci ubezpieczonego. Możliwe jest rozszerzenie zakresu o ryzyka dodatkowe: związane z zawałem i wylewem krwi do mózgu, koszty leczenia związane z powstałym zdarzeniem, zasiłek dzienny z tytułu czasowej niezdolności do pracy, świadczenia okresowe z tytułu trwałego inwalidztwa.

Ubezpieczenia tego typu zawierane są w zakresie pełnym, obejmującym 24 godzinna ochronę osoby ubezpieczonej, lub w tzw. zakresie ograniczonym obejmującym jedynie wypadki obejmujące zdarzenia, które wystąpiły w drodze do lub z pracy, czy wykonywania określonych czynności np.: u sportowców.

Zakres terytorialny: ubezpieczenia tego typu mogą być zawężone ochroną tylko do wypadków powstałych na terenie kraju jak i rozszerzone poza jego granice.

Przyczyna szkody: bezpośrednią przyczyną szkody jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzna, niezależną od woli ubezpieczonego, w następstwie której doznał on trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Różnorodność produktów tego typu związana jest ze specyfiką przedmiotu ubezpieczenia. Dostępne są ubezpieczenia NNW różnych grup zawodowych: kierowców, sportowców itd.