Ubezpieczenie to ma na celu zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi spowodowanymi utratą mienia w skutek działalności przestępczej. Pomimo tego, że firmy stosują coraz większą ilość zabezpieczeń technicznych, elektronicznych, mimo ustanawiania ciągłego dozoru, monitoringu firm i majątku prywatnego liczba notowanych kradzieży jest coraz wyższa.

Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie to obejmuje swoim zakresem zdarzenia związane z kradzieżą z włamaniem jak i rabunkiem.

Pojęcie rabunku: najczęściej definiuje się go jako zabór mienia przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej na osobie.

Przedmiot ubezpieczenia: najczęściej przedmiotem ubezpieczenia jest mienie ruchome będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego. Mieniem tym są środki obrotowe, urządzenia i wyposażenie, wartości pieniężne, mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania zamówionej usługi, Mienie przyjęte do sprzedaży komisowej, urządzenia stanowiące zabezpieczenie lokalu.

Zabezpieczenia: zakłady ubezpieczeń przedstawiają swoje warunki w chwili przyjęcia określonego mienia do ubezpieczenia. Warunki te dotyczą przede wszystkim zastosowanych zabezpieczeń . Na ten aspekt trzeba zwrócić szczególną uwagę przy doborze firmy ubezpieczeniowej do możliwości firmy.

Na podstawie odrębnie uzgodnionych warunków istnieje możliwość włączenia do ubezpieczenia przedmiotów posiadających wartość kolekcjonerską, przedmiotów posiadających wartość naukową i innych w zależności od indywidualnie uzgodnionych rozszerzeń.

Szczególną uwagę na zastosowane zabezpieczenia trzeba zwrócić przy ubezpieczaniu wartości pieniężnych. W tym zakresie jest możliwość rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o rabunek podczas przewożenia i przenoszenia.

W ubezpieczeniu tym można zastosować system odpowiedzialności proporcjonalnej zakładu ubezpieczeń jak i system „ na pierwsze ryzyko”.

Ubezpieczenie to, jeżeli nie ma go w proponowanym zakresie można też rozszerzyć o ryzyko wandalizmu (dewastacji).