Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje swoją ochrona mienie zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością. Zakresem ubezpieczenia objęte jest zarówno mienie własne, jak i użytkowane na podstawie tytułu prawnego.

Przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle wraz z instalacjami, maszyny, aparaty i urządzenia, nakłady adaptacyjne, wyposażenie biur, sklepów i magazynów, środki obrotowe tj. surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, towary, opakowania i wyroby gotowe, nieruchomości osób trzecich, gotówka, rzeczy prywatne pracowników, niskocenne składniki majątku, i inne zgłoszone i przyjęte do ubezpieczenia na zasadach ogólnych lub wynikających z negocjacji.

Suma ubezpieczenia – określona jest zazwyczaj na podstawie wartości księgowej brutto, wartości odtworzeniowej (nowej) lub wartości rzeczywistej.

Ubezpieczone ryzyka – o ile polisa i wynegocjowany zakres ubezpieczenia nie przyjmują innych założeń, ubezpieczeniem najczęściej objęte są szkody spowodowane w skutek: pożaru, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu lądowego, huraganu, deszczu nawalnego, gradu, trzęsienia ziemi, lawiny, zapadania lub osuwania ziemi, zalania, ciężaru śniegu lub lodu, dymu, fali uderzeniowej, pękania rur, upadku drzew lub masztów, powodzi itp.