Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej

      Umowy ubezpieczenia OC można podzielić na: - ubezpieczenia dobrowolne, np: OC przedsiębiorstwa z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia,
- ubezpieczenia obowiązkowe zawodowe,
- ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- ubezpieczenia władz spółki zwane D&O.
Przedmiot ubezpieczenia: to odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe, osobowe oraz straty finansowe wyrządzone osobom trzecim.

Odpowiedzialność powstaje na podstawie:

- odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone - art. 415 KC )
- odpowiedzialności kontraktowej ( za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – art. 417 KC)

Suma gwarancyjna.

Przy jej ustalaniu powinniśmy wziąć pod uwagę nie tylko same straty wynikające ze szkody bezpośredniej, ale przede wszystkim straty będące skutkami jej następstw. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu.

Ubezpieczenie to dotyczy szkód wyrządzonych osobom trzecim, w związku z profesjonalnym świadczeniem usług. Zakres ochrony obejmuje zarówno szkody rzeczowe jak i osobowe. Obejmuje tez straty finansowe, nie będące następstwem szkód osobowych i rzeczowych, poniesionych przez osobę trzecią, w związku z wadliwym wykonaniem usługo przez Ubezpieczonego.

Do ubezpieczeń obowiązkowych zaliczane są: obowiązkowe OC w związku z wykonywaniem określonych zawodów np.: architekta, adwokata, biegłego rewidenta. Obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązkowe OC rolników.

Dodatkowe informacje