Ubezpieczenie komunikacyjne

      Ubezpieczenia komunikacyjne dzielimy na obowiązkowe - kierowcy ustawowo zobligowani są do wykupienia obowiązkowej polisy OC . I dobrowolne - których wybór leży wyłącznie w gestii właściciela pojazdu lub floty pojazdów, tj.:

Ubezpieczenie AC: szczegółowy zakres ochrony ubezpieczenia AC określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Autocasco ma przede wszystkim zrekompensować koszty, które Ubezpieczony może ponieść w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu w wyniku zdarzenia drogowego, spowodowanego z winy Ubezpieczonego. Ubezpieczenie AC w rozszerzonych opcjach chroni również majątek Ubezpieczonego, jeśli szkoda została spowodowana w warunkach, na które Ubezpieczony nie miał wpływu: kradzież, działanie żywiołów, czy wandalizm.

Ubezpieczenie assistance: ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe w wyniku różnych sytuacji drogowych i losowych związanych z pojazdem jak np.: naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie, transport lub zakwaterowanie kierowcy lub pasażerów, wynajem samochodu zastępczego, dostarczenie samochodu po naprawie, udzielenie zaliczki gotówkowej na pokrycie kosztów naprawy itp.

Ubezpieczenie NNW: to skierowane jest do kierowcy oraz pasażerów w pojeździe .Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku z ruchem pojazdu lub podczas: wsiadania lub wysiadania z pojazdu, załadowania lub rozładowania, zatrzymania lub postoju pojazdu, naprawy pojazdu na miejscu, otwierania lub zamykania drzwi lub bram garażu lub posesji, pobierania paliwa na stacji paliw itp.

Ubezpieczenie szyb: pokrywa koszty wymiany lub naprawy szyby. Ubezpieczenie to zawarte oddzielnie z polisą AC nie powoduje utraty zniżek z tej polisy. Ochrona prawna: ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej chroni przed ryzykiem ponoszenia kosztów związanych ze sporami prawnymi oraz umożliwia ochronę interesów prawnych Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie flot pojazdów: ubezpieczenia flotowe skierowane są do firm, które posiadają co najmniej kilka samochodów. Zwykle im więcej aut tym oferta jest korzystniejsza. Oferta dla klienta flotowego przygotowywana jest zawsze indywidualnie, przy uwzględnieniu zakresu i warunków ubezpieczenia dopasowanych do wymagań i specyfiki firmowej floty. Na obniżenie składek flotowego ubezpieczenia pojazdów wpływają przede wszystkim liczba posiadanych przez firmę samochodów i szkodowość. Ubezpieczenie takie zawiera OC, AC, NNW, Assistance i zieloną kartę.

Dodatkowe informacje